top of page

POVOLENÍ STAVEBNÍM ÚŘADEM / SCHVÁLENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Naše společnost pro Vás prověří stavební záměr, zajistí nutné doklady a materiály potřebné pro povolení Vaší stavby.

Díky našim zkušenostem Vám ušetříme čas a starosti s administrativou spojenou s vyřízením povolení stavby.

Inženýrská činnost – fáze přípravy stavby

Předprojektová příprava

·         prověření souladu investičního záměru s územním plánem v zájmovém území

·         provedení průzkumu stávajících inženýrských sítí

·         zajištění potřebných průzkumů (hydrogeologický, radonový, pedologický, apod.)

·         zajištění potřebných studií (hluková, rozptylová, apod.)

 

Posuzování vlivů stavby na životní prostředí (proces EIA)

·         zajištění dokumentace dle zákona č. 244/1992 Sb. resp. zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

·         projednání dokumentace posuzující vliv stavby na životní prostředí se všemi dotčenými orgány a účastníky řízení

·         zajištění zpracování odborného posudku - oponentury dle zákona č. 244/1992 Sb. resp. zákona č. 100/2001 Sb.

·         zajištění závěrečného stanoviska příslušného úřadu

 

Územní řízení

·         projednání dokumentace pro územní řízení s vlastníky dotčených pozemků, orgány státní správy a správci technické a dopravní infrastruktury

·         doplnění podkladů pro územní řízení dle obdržených vyjádření

·         vypracování a podaní žádosti o umístění stavby, účast na veřejném projednání stavby

·         zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění stavby

 

Stavební řízení

·         projednání projektové dokumentace pro stavební povolení s orgány státní správy a správci technické a dopravní infrastruktury

·         doplnění podkladů pro stavební povolení dle obdržených vyjádření

·         vypracování a podání žádostí o stavební povolení

·         zajištění pravomocného stavebního povolení

 

V rámci zajištění stavebního povolení jsme schopni vyřídit:

​·         žádost o změnu stavby před dokončením včetně zajištění příslušné projektové dokumentace

·         žádost o předčasné užívání stavby

·         zajištění oznámení o užívání stavby

·         vydání kolaudačního souhlasu

bottom of page