top of page

PROJEKČNÍ ČINNOST + PASPORTIZACE STAVBY

Zajistíme pro Vás kompletní vypracování projektové dokumentace od návrhu plánované stavby, zpracování projektové dokumentace pro změnu užívání staveb, rekonstrukce staveb, dokumentace pro územní a stavební řízení, až po zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro kolaudaci.

Vypracování studie a návrhu stavby

 • vypracování projektové dokumentace

 • vypracování průkazu energetické náročnosti budov

 • měření radonu a stanovení radonového indexu

 • geodetické zaměření

 

PASPORT STAVBY

Povinností majitele nemovitosti je mít dokumentaci skutečného stavu stavby.

Samotný pasport je potřeba provést tehdy, ke které není žádná dostupná projektová dokumentace či je dokumentace neaktuální

(proběhly nějaké změny místností apod.)

Pasport stavby je zjednodušená dokumentace stavby – obsahuje popis stavby, jednotlivých konstrukcí a dále zjednodušené výkresy stavby

s ověřenými a zaměřenými rozměry dílčích konstrukcí.

 

U rodinného nebo bytového domu výkresová část dokumentace zahrnuje obvykle:

 • Situace umístění domu na pozemku a zakreslení do katastrální mapy

 • Půdorysy všech podlaží s popisem a plochami místností, kótami základních rozměrů místností,

 • Jeden nebo více řezů domem

 • Pohledy

 

U bytu jsou to výkresy:

 • Situace umístění bytového domu na pozemku

 • Půdorys bytu, případně celého podlaží

 • Řez bytem, lépe, celým domem

bottom of page